ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครงานนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นความจริงทุกประการ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการสมัครงานข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยและโอนข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทในเครือและ/หรือบริษัทพนธมิตรและข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท บริษัทในเครือ/หรือบริษัทพันธมิตรมีสิทธิใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าและบุคคลอื่นใดที่ปรากฎในใบสมัครงานนี้เพื่อการยืนยันตัวตนและ/หรือตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้ารวมถึงเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น (I certify that all personal information and any other information given in this application form (collectively referred to as “Information”) are true. In order to consider my job application, I hereby consent that the company has the rights to keep, collect, process, disclose, and transfer Information to its affiliates and/ or its company's partnership. The company, its affiliates, and its company's partnership have the rights to process and/or disclose Information to contact me and any persons mentioned in this application form for identification information, check my Information and/or any other related matters. If any of my Information is found to be untrue after employment, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.)